ἕζω

ἕζω
ἕζω (aor. inf. ἕσσαι: med. impf. ἕζετο): aor. ἕσσατο, -αντο).)
a act., settle, set firmly

ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις· ἀλλ' ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται P. 4.273

b med.,
I found ἔνθ' ἁγνὸν Ποσειδάωνος ἕσσαντἐνναλίου τέμενος (οἱ Ἀργοναῦται sc.) P. 4.204 μνάσθηθ' ὅτι τοι ζαθέας Πάρου ἐν γυάλοις ἕσσατο ἄνακτι βωμὸν (sc: Ἡρακλέης) fr. 140a. 63 (37).
II sit

ὣς ἦρα εἰπὼν αὐτίκα ἕζετ I. 6.56

III frag. ]ο ἕσσατο[ Πα. 7B. 40.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • экзо- — (гп) ἐζώ образует слова со значением наружный, внешний, находящийся вне чего л. (греч. ἔζω вне, снаружи); то же, что греч. экто ( ἐκτό ). экзобиология наука, которая изучает живые объекты, существующие за пределами биосферы Земли экзогамия… …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

 • πιέζω — ΝΜΑ και δωρ., αιολ. και μτγν. τ. πιάζω, ιων. και επικ. τ. πιεζέω Α 1. σφίγγω δυνατά, ζουλώ με δύναμη, θλίβω, συνθλίβω, συμπιέζω, ασκώ πίεση (α. «πιέζω το βαμβάκι» β. «χειρὶ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα», Ομ. Ιλ.) 2. συσφίγγω, συμμαζεύω, στοιβάζω,… …   Dictionary of Greek

 • экзо- — (гп) ἐζώ образует слова со значением наружный, внешний, находящийся вне чего л. (греч. ἔζω вне, снаружи); то же, что греч. экто ( ἐκτό ). экзобиология наука, которая изучает живые объекты, существующие за пределами биосферы Земли экзогамия… …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

 • сеанс — сиденье, собрание заседающих (напр. опыты в собраниях спиритов) Сеанс дать (иноск.) назначить заседание, час для сидения живописцу, снимающему портрет Ср. Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я... возвращался к себе домой от...… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Сеанс — Сеансъ сидѣнье, собраніе засѣдающихъ (напр. опыты въ собраніяхъ спиритовъ). Сеансъ дать (иноск.) назначить засѣданіе, часъ дли сидѣнія живописцу, снимающему портретъ. Ср. Темная, безпросвѣтная мгла висѣла надъ землей, когда я... возвращался къ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • экто- — (гп) ἐκτό образует слова со значением наружный, внешний, находящийся вне чего л. (греч. ἐκτόζ вне, снаружи, за пределами); то же, что греч. экзо ( ἐζώ ). эктодерма наружный слой зародыша животных (проти воп. энтодерма) эктопаразит паразит,… …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

 • эндо- — (гп) ἐνδό образует слова со значением внутри, внутренний (греч. ἔνδον внутри, внутрь); то же, что греч. энто ( ἐντό ). эндогамия «внутрибрачие», обычай заключения браков внутри какой л. общественной или этноконфессио нальной группы эндогенный… …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

 • энто- — (гп) ἐντό образует слова со значением внутри, внутренний (греч. ἐντόζ внутри, внутрь); то же, что греч. эндо ( ἐνδό ). энтодерма внутренний слой зародыша животных (про тивоп. эктодерма) энтойкия симбиоз, при котором один организм обитает в теле… …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

 • NIGER Deus — apud Slavos olim, Satanas dictus est. Helmoldus l. 1. c. 53. Est autem Slavorum miserabilis error; nam in canviviis et compotantionibus suis pateram circumferunt, in quam conferunt, non dicam consecrationis, sed exsecrationis, verba, sub nomine… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PANTHER — Graece Πανθὴρ, Poetis pro Panthera, quasi Πανὸς θὴρ Panis fera, quia in deliciis Pani et Baccho, ut lynces et tigres: unde in scenis Veter. versatilibus semper ante Bacchi pedes, et inter satyricas vestes pantherina quoque pellis Polluci… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PARENTES — a PARIENDO dicti, magno in honore ubique habiti sunt. Cum enim natura exiguam hominibus vitae periodum circumscripserit, eiusque usuram dederit, tamquam pecuniae, nullâ praestitutâ die, facile suis exhauriretur civitas civibus, nisi cives… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”